Ship Monitoring

1. Members

LUU Viet Hung 

Research Assistant

Dr. NGUYEN Thi Nhat Thanh,

Researcher

Prof. Dr. NGUYEN Thanh Thuy

Researcher

 

Dr. BUI Quang Hung

Researcher

 

Đinh Văn Kiệt

Student/Intern

 

Hoàng Đức Anh

Student/Intern

2. Alumni

 

Nguyen Ba Dung

HOANG Xuan Phuong

(now with GiupViecDay)

LUU Quang Thang

(now with FIMO SEAP)

MSc. LE Xuan Thanh

(now with ProjectKit)

Nguyen Quang Huy

Nguyen Thi Quyen

Intern 

Huyền Mai

Intern 

2. Mission

SHIP Team’s mission is to develop an advanced capability in remote sensing to meet the scientific, operational and business requirements of ship detection and monitoring issues.

3. Vision

We’re interested in building a complete solution for ship detection and monitoring system using multiple data souces. Currently topics including:

  • Ship detection using high resolution optical image
  • Ship detection using SAR image
  • Ship detection using VIIRS Light Night products
  • Multi-modal ship activities analysis using multiple data source: optical, SAR, VIIRS satellite image and AIS, LRIT data
  • Near real-time ship monitoring system based on cloud computing (in collaboration with SDI team)

4. Partners

5. Projects

  • Nghiên cứu, phát triển hệ thống quản lý, giám sát vùng biên giới và cảng biển sử dụng ảnh viễn thám vnredsat-1 và tương đương phục vụ công tác đảm bảo ản ninh quốc gia, Chương trình Khoa học công nghệ vũ trụ, 2012-2015
  • Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tích hợp thông tin đa nguồn (ảnh viễn thám, AIS, LRIT,…) phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, Chương trình Khoa học công nghệ vũ trụ 2016-2020

6. Products

  • Ship detection algorithm in optical satellite image (e.g. VNREDSat-1).

Ship detected in sea region using VNREDSat-1 image.

Ship detected in Saigon River with AIS data

  • Ship monitoring system using satellite image and AIS data

Contacts

Address: Room 408, Building E3, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

Email: ship@fimo.edu.vn